"จุดเยี่ยมชมภายในสถานี"สวน 80 พรรษา สวน 80 พรรษา

สวน 80 พรรษา


สวน 80 พรรษา ซึ่งจัดในปี พ.ศ.2550 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา และเป็นสถานที่จัดแสดงขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาดูงานของผู้มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้ดอกเมืองหนาว โดยพรรณไม้ที่อยู่ในสวนเป็นการนำพรรณไม้ดอก ไม้ยืนต้น ที่ได้จากงานวิจัยของนักวิชาการ ที่นำออกมาสาธิต ในรูปแบบของการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด

น้ำตกสิริภูมิ/สวนหลวงสิริภูมิ น้ำตกสิริภูมิ/สวนหลวงสิริภูมิ

น้ำตกสิริภูมิ/สวนหลวงสิริภูมิ


สวนหลวงสิริภูมิ เป็นสวนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์เฟิน ภายในมีน้ำตกขนาดเล็กซึ่งเป็นน้ำตกชั้นล่างของน้ำตกสิริภูมิ มีลำธารไปตามบริเวณสวนตลอดปี เป็นแหล่งเก็บรวมรวมเฟินทั้งของไทยและต่างประเทศ ประมาณ 30 สกุล 50 ชนิด จุดเด่นภายในสวน คือ กูดต้น หรือ ทรีเฟิน (Tree Fern) เป็นเฟินขนาดใหญ่และมีลำต้นสูงร่วม 10 เมตร ซึ่งมีประมาณกว่า 10 ชนิดพื้นที่ประมาณ 8 ไร่เพื่อปลูกฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณนี้


โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ


เป็นการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ภายใต้โรงเรือนที่มีหลังคากันฝน เช่น กล้วยไม้, ฟิวเซีย , ปิโกเนีย, สับปะรดประดับ ฯลฯ


สวนกุหลาบพันปี สวนกุหลาบพันปี

สวนกุหลาบพันปี


สวนกุหลาบพันปี เป็นสวนที่เกิดจากการศึกษาและขยายพันธุ์กุหลาบพันปีพืชในสกุล Rhododendron จากแหล่งต่างๆ ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ตามพื้นที่สูง ทั้งในและต่างประเทศ เช่น พม่า มาเลเซีย ทิเบต ภายในสวนประกอบไปด้วย กุหลาบพันธ์ปีจำนวน 3 สายพันธุ์ คือ

กลุ่มที่ 1 Rhododendron

  • Rhododendron สีแดง ได้แก่ คำแดง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในดอยอินทนนท์ และมีชื่อเสียง, กุหลาบแดงอีสาน ซึ่งมีการกระจายพันธุ์อยู่ทางภาคอีสานของไทย
  • Rhododendron สีขาว ได้แก่ สีขาวอินทนนท์, สีขาวเชียงดาว, กุหลาบขาว

กลุ่มที่ 2 Azalea
Azalea เป็นพืชกลุ่มหนึ่งในตระกูล Rhododendron เป็นลูกผสมจากงานศึกษาและค้นคว้า และทดสอบพันธ์ ซึ่งมีจัดแสดงอยู่ในสวนกุหลาบพันปี

กลุ่มที่ 3 Vireyas
Vireyas เป็นพันธุ์ลูกผสม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย

โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน

โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน


โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน ซึ่งรวบรวมเฟินที่หายากชนิดต่างๆ ไว้มากมายหลายชนิด ทั้งของไทย และต่างประเทศ ซึ่งบางชนิดใกล้สูญพันธุ์แล้ว เป็นโรงจัดแสดงเฟินที่มีความสำคัญทางด้านพืชสวนและเศรษฐกิจ ซึ่งมีประมาณ 50 สกุล 200 กว่าชนิด และยังมีเฟินรัศมีโชติ ซึ่งเป็นเฟินประจำถิ่นของพื้นที่ ที่ได้รับพระราชทานนาม จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร


โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์

โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์


โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ รวบรวมพืชกินสัตว์ หรือพืชกินแมลง เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง, พิงกุย ชนิดต่างๆ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศบนพื้นที่สูง


โรงเพาะกล้าเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร (NURSERY) โรงเพาะกล้าเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร (NURSERY)

โรงเพาะกล้าเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร (NURSERY)


เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตผัก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เกษตรกร อาทิเช่น เซเลอรี่ เฟนเนล มะเขือเทศโครงการหลวง ซุกินี่ เคพกูสเบอรี่ เสาวรส ฯลฯ


โรงผลิตพืชไร้ดิน (Hydroponics) โรงผลิตพืชไร้ดิน (Hydroponics)

โรงผลิตพืชไร้ดิน (Hydroponics)


รวบรวมผักเมืองหนาวประเภทสลัด ปลูกโดยวิธีไร้ดิน เน้นผักสลัด 5 ชนิด ของโครงการหลวง อาทิ ผักกาดหวาน กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ก บัตเตอร์เฮด ฟิลเล่ย์ไอส์เบริก เป็นต้น


โรงเรือนผลิตไม้กระถาง โรงเรือนผลิตไม้กระถาง

โรงเรือนผลิตไม้กระถาง


เป็นแหล่งผลิตไม้กระถางเพื่อการค้า เช่น เฟินกระถาง ประมาณ 20 ชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ 26 ชนิด และผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุน งานส่งเสริมเกษตรกร ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการผลิตไม้กระถางแก่ผู้ที่สนใจ


สวนซากุระ สวนซากุระ

สวนซากุระ


เป็นสวนปลูกและรวบรวมพืชในวงค์ Prunus เช่น ซากุระ ท้อดอก พลัม บ๊วย ฯลฯ

Copyright © 2015 Royal-inthanon.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com