Hilight News
news

9 ชุมชนดอยอินทนนท์ร่วมใจเก็บขยะ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ร่วม กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายใต้แผนงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้มีการกำจัดขยะภายในชุมชน ให้ชาวเขาในพื้นที่รักความสะอาด ร่วมกันเก็บเศษขยะตามแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำ ศาลาหมู่บ้าน โบสถ์ โรงเรียนและบ้านเรือนตนเอง ซึ่งโครงการนี้ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการในสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อีกด้วย ณ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

Hilight News
news

พี้ช สดจากโครงการหลวงอินทนนท์

tripadvisor
งานวิจัย โครงการหลวงอินทนนท์ งานส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ งานฟื้นฟู และอนุรักษณ์ธรรมชาติ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าม้ง ซึ่งบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่น ส่งผลให้ป่าที่เคยสมบูรณ์กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม

ความเป็นมาของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2522 ณ บริเวณบ้านขุนกลาง เพื่อเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและโปรดให้เป็น “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2550บ้านพัก

บ้านพัก

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว สามารถดูรูปแบบ และติดต่อขอจองห้องพักล่วงหน้าได้
บ้านพัก

ร้านอาหาร

เมนูอาหารของสโมสรศูนย์เกษตรหลวงอินทนนท์ เกือบทั้งหมด ประกอบจากผลผลิต และวัตถุดิบที่โครงการหลวงส่งเสริม ให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูก
อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

ภาพถ่ายบรรยากาศภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และสถานที่ที่น่าสนใจใกล้เคียง
อุณภูมิต่ำสุด
18 °c
23 กันยายน 2559

สภาวะอากาศ

ฝนตก ลมพัดเย็นสบาย ดอกไม้ในสวนกำลังบานสะพรั่ง เที่ยวสนุกทุกฤดู ไ็ด้ที่โครงการหลวงอินทนนท์คะ


Google Street View  
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ The Royal Agricultural Station Inthanon

พรรณไม้ในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์Copyright © 2015 Royal-inthanon.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/pages/สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
Youtube youtube.com